TERMES I CONDICIONS - CASAL D'ESTIU 2024

DRET D'IMATGES

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans esportius a l'abast del club esportiu i la possibilitat que en aquests puguin aparèixer imatges dels vostres fills durant la realització de les activitats. I atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La direcció del club demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguin individualment o en grup que amb caràcter esportiu es puguin realitzar als nens i nenes del centre, en les diferents seqüències i activitats realitzades en el centre i fora del mateix en activitats extraescolars o casals. Seran d'un ús publicitari imatges realitzades en activitats esportives, complementàries i organitzades pel centre esportiu i publicades en la pàgina web del centre, filmacions destinades a difusió esportiva, i comercial, fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit informatiu.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 5. 1. de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, declaro conèixer els següents drets que expressament m'han informat.

Segons el que estableix la reforma de la llei realitzada el 25 de maig de 2018 sobre la nova llei de protecció dades, *VALL PARC, no farà ús de cap de la informació personal aportada durant la inscripció a la nostra activitat, amb cap altra fi que no sigui la comunicació de promocions i novetats de l'empresa *VALL PARC.

Així mateix, les dades no se cediran a terceres empreses, respectant les actuals i futures normatives sobre l'argument exposat anteriorment. En cas de no voler formar part de la nostra base de dades, pot fer-ho enviant un e-mail a: INFO@VALL PARC.COM

PAGAMENT

Per a reservar cal pagar 50% del total de l'import del casal. La resta es paga un mes abans de començar el casal. Es pot pagar en efectiu o per transferència bancària. La plaça no està reservada fins que rebem el pagament.

Pagament en efectiu en *VALL PARC

Pagament per transferència (Demanarem la factura amb els detalls per a efectuar el pagament)

Cancel·lació, no presentació i/o abandó de l'activitat per part del participant. Qualsevol reserva que no hagi estat formalitzada es considerarà cancel·lada. Si la cancel·lació se sol·licita almenys un mes abans de l'inici de l'activitat, es reemborsarà el 50% de l'import de l'activitat. Després del termini establert per a la devolució del 50%, no es procedirà a la devolució. La suma dels serveis inclosos en el preu es considera un paquet únic i indivisible i, per tant, cap part separada del mateix es deduirà fins i tot si un participant decideix no participar en cap activitat.

Si l'activitat inicia, i l’usuari abandona voluntàriament el club, no reemborsarà cap import.

Abans de començar una setmana de casal, si el participant no pogués participar en l'activitat en la setmana que havia reservat, per accident que impedís la seva participació, malaltia o estar obligat a realitzar quarantena o confinament, i existeixi una certificació mèdica sobre aquest tema realitzada per una autoritat competent, serà reubicat en una altra setmana on hi hagi places disponibles. Si això no és possible, es pagarà el 50% de l'import de les setmanes afectades. Aquesta situació inclouria una malaltia a causa d'un cas de COVID-19.

Si el participant hagués d'abandonar l'activitat a causa d'haver de posar en quarantena per un positiu del seu monitor de referència, es retornarà el 50% de la part proporcional corresponent a l'import de l'activitat no vista.

SALUT I BENESTAR

En cas de detectar un cas sospitós de COVID-19, a discreció de les persones a càrrec de l'activitat, el tutor legal que signa aquest document es compromet a venir a buscar al nen i portar-lo al centre d'atenció primària de referència. Només en el cas que una autoritat sanitària demostri que es tracta d'un cas negatiu de COVID-19 i que no és necessari que dugui a terme una quarantena preventiva, el participant podria tornar a l'activitat.

L'ús de màscares per part dels nens/as seguirà la normativa que l'Estat dictamini.

Tots els medicaments receptats proporcionats per un metge autoritzat han de lliurar-se al personal a la seva arribada amb instruccions. Això serà dispensat al nen/a únicament pel responsable del menor durant la seva estada amb *VALL PARC.

Cancel·lació d'activitat a causa de la pandèmia COVID-19 o motius externs En cas que per motius externs a *VALL PARC s'hagi d'interrompre (catàstrofes naturals, epidèmies, inundacions o qualsevol situació similar a aquestes) l'import de la setmana en la qual això succeeixi no es retornarà, amb la condició de poder pagar al professor/a. La resta de l'import abonat, en cas que l'activitat no pugui ser represa es retornarà íntegrament.

*VALL PARC podrà cancel·lar l'activitat si, a conseqüència de les disposicions o resolucions emeses per les autoritats competents pel motiu de la pandèmia COVID-19, l'activitat no pogués dur-se a terme perquè no estava permesa o havia de dur-se a terme adoptant mesures o seguint indicacions que impedeixen el seu desenvolupament d'acord amb les característiques i condicions del servei. En aquests casos, l'import total pagat es reemborsarà als participants.

Alteracions de l'activitat

Si un torn no aconsegueix el 50% de la seva capacitat, *VALL PARC es reserva el dret de cancel·lar-lo, i oferirà als registrats la seva reubicació en un altre torn, o la cancel·lació de l'activitat, amb la devolució del 100% de l'import pagat.